SUBDIVISI OFTALMOLOGI KOMUNITAS  DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS

SUBDIVISI OFTALMOLOGI KOMUNITAS  DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS

 

dr. Rahasiah Taufik, Sp.M(K)

CV: Rahasiah Taufik, MD

 

dr. Ahmad Ashraf, MPH, Sp.M(K), M.Kes 

CV: Ahmad Ashraf Amalius, MD