Dosen Tidak Tetap

dr. Beadah Madjid, SpMK(K)

 

dr. Yoeke D. Rasita, M.Ked.Klin., SpMK

dr Rahmawati Minhajat, Ph.D., Dp.PD-KHOM

dr. Agussalim Bukhari, PhD, SpGK

Prof. dr. Peter Kabo, Ph.D., Sp.FK.,Sp.JP

Prof. Dr.dr. Suryani As’ad, Sp.GK(K)

Dr. dr. Ilhamjaya Patellongi, M.Si.

Dr. dr. Alfian Zainuddin, MKM

dr. Ashari Bahar, Sp.S(K), FINS

dr. Jumraini, Sp.S(K)

dr. Junaedi Sp.M(K)

DR.dr. Muh. Ilyas, Sp.PD, SpP

dr. Sudirman Katu, Sp.PD-KPTI

dr. Syafruddin, Sp.KK(K), MARS

Dr.dr.Muhammad Sakti, SpOT

dr.William Hamdani, Sp.B-K Onk

dr. Dwi Bahagia, SpA(K), Ph.D

dr. Faisal, SpAn(K)