Struktur Organisasi

DEKAN
Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes.,Sp.PD-KGH.,Sp.GK(K)

WAKIL DEKAN I
dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med.,Ph.D., Sp.GK(K)

WAKIL DEKAN II
dr. Firdaus Hamid, Ph.D.,Sp.MK

WAKIL DEKAN III
Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.K.M

WAKIL DEKAN IV
Dr. dr. Rina Masadah, Sp.PA.,M.Phil, DFM

 

so